End User License Agreement

LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE EINDGEBRUIKER ("LICENTIE") ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE THINKSKY-SOFTWARE ("SOFTWARE") INSTALLEERT OF GEBRUIKT. DIT IS EEN JURIDISCH EN UITVOERBAAR CONTRACT TUSSEN U EN THINKSKY

General

ThinkSky, als Licentiegever, verleent, verkoopt niet aan u, als Licentiehouder, een niet-exclusief recht om deze Software te gebruiken onder de voorwaarden van deze Licentie. ThinkSky behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend. ThinkSky behoudt het eigendom van de Software. De software wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, evenals door andere intellectuele eigendomsrechten en verdragen.

Toegestaan ​​licentie gebruik en beperkingen

(A) Met deze Licentie kunt u één exemplaar van de Software installeren en gebruiken op een enkele gekwalificeerde computer met versie (s) van Apple of Microsoft Windows Software waarvoor deze is bestemd. U moet de Systeemvereisten voor specifieke versies van Mac OS X, Mac OS X Server of Microsoft Windows die door de Software worden ondersteund, controleren. Deze licentie staat niet toe dat de software op meer dan één computer tegelijk bestaat. Ongeoorloofd kopiëren van de Software is uitdrukkelijk verboden. U kunt juridisch aansprakelijk worden gesteld voor elke inbreuk op het auteursrecht die wordt veroorzaakt of aangemoedigd door uw verzuim om de voorwaarden van deze Overeenkomst na te leven. Afhankelijk van deze beperkingen mag u één kopie van de Software in machineleesbare vorm maken voor back-updoeleinden; op voorwaarde dat de back-upkopie alle auteursrechtelijke of andere eigendomsmededelingen bevat die op het origineel aanwezig zijn.

(B) Uitgezonderd zoals en alleen voor zover toegestaan ​​in deze Licentie en door toepasselijke wetgeving, mag u de Software niet kopiëren, aanpassen, vertalen, decompileren, reverse-engineeren, disassembleren, wijzigen of creëren.

Deze Licentieovereenkomst regelt alle releases, herzieningen, updates of verbeteringen van de Software die ThinkSky aan U beschikbaar kan stellen.

Software is bedoeld voor persoonlijk gebruik ("redelijk gebruik"). Elk verder gebruik van de inhoud die door Software is gedownload / vastgelegd, met name maar niet uitsluitend om de inhoud publiek toegankelijk te maken of commercieel te gebruiken, moet worden overeengekomen met de houder van de rechten van de respectieve gedownloade inhoud. De gebruiker draagt ​​de volledige verantwoordelijkheid voor alle acties met betrekking tot de gegevens die door Software worden verzonden. Software verleent geen enkel recht op de inhoud, aangezien deze alleen als technische dienstverlener fungeert.

ThinkSky is niet gelieerd aan Google Inc. (onderdeel van Alphabet), Apple Inc., YouTube Inc. Alle inhoud die wordt gedownload, geconverteerd of overgedragen met behulp van software wordt door de gebruiker verstrekt. ThinkSky voert geen achtergrondrechtencontroles uit voor inhoud die met de software is verwerkt. Alle verantwoordelijkheid voor de inhoudsrechten ligt bij de gebruiker van de software.

Dat betekent dat een gebruiker de verantwoordelijkheid draagt ​​voor het controleren van de legitimiteit van zijn gebruik van software. De legitimiteit van het gebruik van deze service kan in het land van de gebruiker verschillen door lokale wetgeving. Software biedt alleen het technische platform. Daarom neemt Software geen aansprakelijkheid op zich jegens de gebruiker of een derde partij voor de toelaatbaarheid van het downloaden van inhoud via Software.

Overdracht

U mag deze Software niet toewijzen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, herdistribueren of in sublicentie geven. U mag echter wel een eenmalige permanente overdracht van al uw licentierechten op de Software (in de oorspronkelijke vorm zoals verstrekt) aan een andere partij doen.

Toestemming voor gebruik van gegevens

U stemt ermee in dat ThinkSky en haar dochterondernemingen technische en gerelateerde informatie kunnen verzamelen en gebruiken, zolang deze zich in een vorm bevindt die u niet persoonlijk identificeert, om onze producten te verbeteren of om u diensten of technologieën aan te bieden.

Beëindiging

Deze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Uw rechten onder deze Licentie zullen door ThinkSky automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd als u zich niet houdt aan enige voorwaarde (n) van deze Licentie. Na beëindiging van deze Licentie, zult u alle gebruik stoppen en alle kopieën, geheel of gedeeltelijk, van de Software vernietigen.

Afwijzing van garanties

Uw gebruik van de Software is op eigen risico. De Software en het bijbehorende geschreven materiaal worden geleverd op een "AS IS" - en "AS AVAILABLE" -basis zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, en ThinkSky wijst specifiek de garanties van geschiktheid voor een bepaald doel en verkoopbaarheid af. Geen enkel mondeling of schriftelijk advies gegeven door ThinkSky, haar dealers, distributeurs, agenten of werknemers zal een garantie creëren of op enigerlei wijze de reikwijdte vergroten als deze garantie en u niet op dergelijke informatie of advies vertrouwt.

Beperking van aansprakelijkheid

ThinkSky of iemand anders die betrokken was bij de creatie, productie of levering van de Software kan niet aansprakelijk worden gesteld voor en zal geen enkele vergoeding betalen voor enige bijkomende, directe of indirecte schade (inclusief schade voor winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van gegevens en dergelijke die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om de software te gebruiken). U aanvaardt het volledige risico met betrekking tot de kwaliteit en prestaties van de Software.

General

Op deze overeenkomst is de wetgeving van de Volksrepubliek China van toepassing, zonder gevolg te geven aan het conflictenrecht.